Biznes

Jak często należy robić szkolenia BHP?

Prawo pracy klarownie określa obowiązki szefa względem pracowników i odwrotnie. Jednym z podstawowych zagadnień jest zadbanie o bezpieczeństwo i higienę pracy.

Zadaniem pracodawcy jest nie tylko dbanie o respektowanie określonych reguł. To też organizowanie prelekcji z tego tematu i sprawdzanie wiedzy pracowników. Część szkoleń powinny(a) byćodświeżane(a) co pewien okres czasu.

Jakie zajęcia wymagają okresowych szkoleń BHP? Co jaki czas należy je przerabiać?

Kursy BHP – bezpieczeństwo przede wszystkim

Każda osoba rozpoczynająca pracę zobowiązana jest do posiadania wiedzy z zakresu BHP. Dotyczy to wszystkich członków rynku pracy.

Przepisy BHP to system reguł określających ewentualne zagrożenia na danym stanowisku. Prezentują one również ścieżki przeciwdziałania {wypadków(om)|niezbezpiecznych(ym) sytuacji(om). Poza tym uczą jak należy się zachować w przypadku kiedy niepożądana sytuacja ma miejsce.

Programy szkoleń opracowuje pracodawca lub wyznaczona jednostka organizacyjna. Robi się to na bazie obowiązującej(ą) ustawy(ę). Szkolenia bhp w Żninie możemy podzielić na ogólne i okresowe. Te drugie powinny być organizowane cyklicznie i powinny być wieńczone testem sprawdzającym zrozumienie przyswojonej wiedzy.

Co jaki czas prowadzi się zajęcia BHP?

O ile szkolenia ogólne są wystarczające dla pewnych stanowisk, tak inne wymagają cyklicznego rozszerzania posiadanej(ych) kompetencji. Zwłaszcza osoby na stanowiskach nadzorujących muszą być stale na bieżąco z wszelkimi zmianami.

Zalecenie odbywania cyklicznych szkoleń mają również pracownicy konstrukcyjni, inżynieryjno-techniczni czy administracyjno-biurowi. Odświeżania wiedzy z zakresu BHP wymagają wszystkie pozycje, na których pojawiają się czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub też niebezpieczne.

Tego rodzaju szkolenie kończy się testem sprawdzającym zdobycie materiału szkoleniowego.

Przyjmuje się, że pierwsze ze szkoleń okresowych powinno być zorganizowanie w okresie 6 – 12 miesięcy od momentu zatrudnienia na określonym stanowisku.

Częstotliwość szkoleń związana jest z rodzaju świadczonej pracy. Stanowiska pracujące przy niebezpiecznych czynnikach zobowiązane są do częstszego odbywania szkoleń – raz do roku. Rzadziej szkoleni są pracownicy, którzy w sposób mniej bezpośredni są narażeni na szkodliwe warunki – w tej sytuacji szkolenia uzupełniajace przeprowadza się co 3-5 lat. Natomiast pracownicy biurowi, gdzie praca jest relatywnie bezpieczna zachęcani są do uzupełniania swoich kompetencji w temacie BHP co 6 lat.

Kto organizuje szkolenia?

Cykliczne kursy z zakresu BHP pozwalają na bardziej efektywne działanie przedsiębiorstw. Znajomość obowiązujących norm chroni pracowników przed awariami.

Prawidłowo przeprowadzone szkolenie powinno bazować na realiach panujących w miejscu pracy. Organizuje się je w ramach pracy, a ich koszty ponosi podmiot zatrudniający.